Vash的確擁有一種別的女人沒有的力量, 喔, 呢d就係叫做魅力, 反正那就是一種
我一輩子都不會擁有的東西.

初初我仲以為Vash係由Q變出來的, 哈哈哈….實在太似喇.
難怪最後Vash會跟Q去環遊宇宙.

我想以後Q變出來的"危機"很難再使人感到緊張了,
因為已經習慣左佢搞出來果d"有驚無險".

最抵死果段對白:
Picard: “I’ve just been paid a visit from Q."
Riker: “Q? Any idea what he’s up to?"
Picard: “He wants to do something nice for me."
Riker: “I’ll alert the crew!"

廣告