andrew fellowship的朋友K上星期發給我一封電郵, 說幾天後將要開刀生孩子. 我預計她已經生產後, 翌日撥長途電話向K的嫂W詢問K的狀況.

W: “CH, 點呀?"
我: “你好, 我收到K(K的英文名字)個電郵話佢應該係昨天開刀生仔, 而家點呀?"
W: “K? 邊個K呀?…."
我: “K~ K呀~" (我已經開始狐疑, 嫂呀嫂, 你莫非忘了姑仔的名字嗎?)
W: “哦, K下話…佢乜野呀?"
我: “我收到佢電郵, 佢話佢應該尋日開刀生孩子, 現在怎樣呢?"
W: “丫呀, 有咁既事咩? 冇聽佢講過喎, 唔知喎…"
我: “下, 唔係化!"(怎麼了? 莫非我收錯電郵???)
W: “真係冇聽講過喎."
我無奈地: “哦, 咁可能係我搞錯左, 冇野喇…你最近點…" (W正在忙碌中, 於是隨意說幾句就切線)

回家檢查電郵, 明明是K說自己何時會入醫院開刀生孩子的, 真是丈八金鋼摸不著頭.

過了一天, 看見K的丈夫上線, 我問他有關的事, 原來是真的, 而且母子平安. 新任爸爸把孩子的相片給我看, 超級可愛!!!

又過了一天, 收到W的電話, 原來是阿嫂改了電郵地址, 所以收不到姑仔開刀前所發出的電郵, 最後阿哥阿嫂確認細妹生了孩子的消息比我還要晚. 陰差陽錯? 真使我感到有點兒啼笑皆非.

無論如何, 母子平安就好了 ^o^

廣告