Haworthia fasciata來左岩岩一個月, 中間開始生d新葉出來喇, 顏色青BB, 可能係因為辦公室冇陽光啦~ 睇書話佢一個月只係用水淋兩三次就夠, 不過我驚辦公室既冷氣會令到佢好乾, 所以我係每兩日俾幾滴水濕下佢咁. 間中用牙簽細細力刮下面頭果d根, 以免佢吸水多會發霉.見佢中間d青色葉不斷生緊, 咁我就當自己做法冇錯既喇喎. 有問題先至算啦…

廣告